Vedtekter

Eier

Barnehagen eies av barnehagelærer Dag Hallgeir Steinset, Movegen 67, 2770 Jaren – barnehagelærer Elisabeth Margrethe Nilsen, Amundrudvegen 103, 2770 Jaren – barnehagelærer Tom Liknes, Markatoppen 3, 2720 Grindvoll

Lov og formål

Vi forholder oss til lov om barnehager av 1. januar 2006 med forskrifter, herunder forskrifter om rammeplan for barnehage av 1.august 2006.
Vi reserverer oss fra § 1 andre ledd, jf. tredje ledd. Årsplanen vil vise verdier vi vektlegger, og hvordan vi vil jobbe med dem i barnehagen.

Opptak

Opptak av barn skjer etter søknad på fast skjema. Eier av barnehagen står for opptaket. Søknadsfrist er satt til 1. mars, og sendes til Gran kommune.

Opptakskriterier

Ut over det loven sier om opptak, vektlegger vi følgende punkter i prioritert rekkefølge:

– Solonger som ønsker endring

– Søsken av Solonger

– Barn og barnebarn av det faste personalet

– De som søker oss på 1. ønske

– De som har stått lengst på venteliste

For å skape et godt, inspirerende og lærerikt miljø hvor alle barna finner lekekamerater, tar vi hensyn til:
Mangfold, kjønn og alder

Oppsigelse

Oppsigelse av plass skjer etter skriftlig melding til eier, og oppsigelsestida er 1. mnd. fra neste måneds-skifte. Det må betales for oppsigelsestiden. Regler for oppsigelse gjelder fra den dato barnets foresatte skriftlig har takket ja til barnehageplass. Sies barnehageplassen opp med virkning fra 1.april, må det betales ut barnehageåret.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av eierne. Betalingen skjer forskuddsvis innen den 20. i hver mnd. bortsett fra juli måned. Betalingen dekker all kost, utflukter og fester i barnehagen.

Barnehagens åpningstid

Barnehagen følger Gran kommunes skolerute bortsett fra sommerferien. Det vil si at det er stengt fire uker i juli og ellers i alle skoleferier. Barnehagen har åpent fem dager i uka fra kl. 07.15 til 16.15.

Transport

Barnehagen bruker minibuss i den daglige virksomheten.

Leke og oppholdsareal

Barnehagens uteareal er nærmest ubegrenset på beiter, skog og utmark. Vi har tre hjem godkjent som inneareal. Disse har til sammen 380 kvm areal til disposisjon.